top of page

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Pintérné Radics Timea E.V. (8000 Székesfehérvár, Zombori út 5., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.glowarcjoga.hu/adatkezelés címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, amely változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk (info@glowarcjoga.hu), és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Név: Pintérné Radics Timea E.V.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Zombori út 5.
Nyilvántartási szám: 56706015
Adószám: 58076819-1-27
Telefonszám: +36309020827
E-mail: info@glowarcjoga.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

Jelen adatkezelési tájékoztató a következő honlapra vonatkozó adatkezeléseket tartalmazza:

www.glowarcjoga.hu

 

3.1. Ingyenes tréningre történő feliratkozás

Az Adatkezelő honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy az oldal látogatói feliratkozás után igénybe vehessenek ingyenes tréningeket. Az ingyenes tréninget használata és a hírlevélre történő feliratkozás minden esetben a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához kötött.

A kezelt adatok köre:

∙ Név

∙ E-mail cím

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5. §-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig.

3.3. Online tréningek használatához szükséges regisztráció során megadandó személyes adatok:

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. tv 5. §-a alapján a tanfolyami oldalra regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációra való törlési kérelem beérkezéséig, vagy a felhasználó által kezdeményezett adatok törléséig.

∙ Név

∙ E-mail cím

∙ Telefonszám

Az oldal csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a Szolgáltató által üzemeltetett tanfolyami oldalra történő regisztrációkor. Ez az adatkezelés megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak. Ezeknek az adatoknak a kezelése nem engedélyköteles, mivel az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik, nem vezet adatvédelmi nyilvántartást.

A regisztrációkor megadott adatok az oldalra történő belépéshez és az online tréningek használatához szükségesek. A felhasználók által önkéntesen megadott adatokat a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság engedélye alapján csak célhoz kötötten és csak meghatározott ideig kezeljük.

3.4. Kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatok

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (a honlapon elhelyezett űrlapon, e-mailben, telefonon, postai úton)

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása, előzetes egyezetetés.

Az adatkezelés jogalapja:

Minden megkeresés esetén az Ön hozzájárulása jogalap, melyet az űrlap megküldésével ad meg, vagy – ha más módon keres bennünket – a megkeresés megküldésével. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. Kérjük vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulahat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni.

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így kapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 5 évig őrizzük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okoból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

3.5. Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

∙ az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

∙ hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

∙ változatlansága igazolható (adatintegritás);

∙ a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

∙ a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

∙ a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

∙ a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

∙  

3.6. Látogatói statisztikák készítése

Az adatkezelés célja:

A glowarcjoga.hu honlaphoz és az azon közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági internethasználati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

A sütik feladata:

∙ információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

∙ megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

∙ megkönnyítik a weboldal használatát;

∙ minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Google Analytics Adatvédelmi irányelvek

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Ügyfélnyilvántartás Kapcsolattartás Szolgáltatás teljesítése Az együttműködési időtartam végéig
Levelezőlista kezelés Hírlevél küldés Megrendelés, feliratkozás Az együttműködési időtartam végéig, illetve a lemondásig
Számlázási adatok Számlakibocsátás Számviteli törvény teljesítése Az együttműködési időtartam végéig

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

∙ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

∙ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

∙ 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

∙ 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

∙ 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

∙ 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.2. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe. Internetes kapcsolat révén az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok tárolásakor, melyek automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Kezelésünkbe kerülnek még az Ön által önkéntesen megadott adatok, ha a honlap használata során regisztrál oldalunkra, feliratkozik hírlevél szolgáltatásunkra, vagy személyes kapcsolatban kíván lépni velünk. Ezen adatokhoz mint adatfeldolgozó kizárólag Pintérné Radics Timea E.V. mint adatkezelő fér hozzá.

5.3. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

∙ A glowarcjoga.hu honlap tárhelyét a www.WIX.com. mint adatfeldolgozó biztosítja. 

∙ A honlap karbantartását Adatkezelő végzi.

∙ A számlákat a Számlázz.hu mint adatfeldolgozó kezeli (KBOSS.hu Kft. Székhelye: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b)

∙ A megrendelési űrlapok által leadott megrendelések esetén az adatokat a www.WIX.com mint adatfeldolgozó tárolja.

∙ A feliratkozó űrlapokon keresztül feliratkozottak adatait, mint adatfeldolgozó tárolja, továbbá hírlevelek küldését végzi a WIX?

 

Online bankkártyás fizetés esetén automatikusan átirányítjuk az alábbi adatkezelő oldalára:

_még folyamatban

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Látogatót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

∙ az adatkezelés céljai;

∙ az érintett személyes adatok kategóriái;

∙ azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

∙ a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

∙ a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

∙ a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

∙ az adatforrásokra vonatkozó információ;

∙ az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

∙ személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

∙ az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

∙ az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

∙ a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

∙ a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

∙ a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

∙ a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

∙ a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

∙ az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

∙ az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

∙ az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

∙ az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

bottom of page